Vision, målbild, värdegrund, …

Under 2019 togs förslag till värdegrund fram och presenterades på årsmötet 2020. Årsmötet gav styrelsen i uppdrag att förtydliga och förankra förslaget under 2020. 

Den gemensamma nämnaren mellan GRRC:s värdegrund och Riksidrottsförbundet är ”Glädje och gemenskap” samt ”Demokrati och delaktighet”. 

GRRC har valt att fokusera på vikten av det ideella arbetet samt att vi vill stå för föreningens bredd av medlemmar avseende ålder, kön och etnisk tillhörighet. 

Verksamhetsidé

Detta är en kortfattad version av GRRC:s verksamhetsidé. För utförligare beskrivning, se föreningens stadgar. 

Vision

Värdegrund

 Stora delar av värdegrunden går i linje med Riksidrottsförbundets värdegrund.

 • Glädje och gemenskap (exakt samma som RF)

Glädje och gemenskap är starka drivkrafter för att idrotta. Vi vill bedriva och utveckla all verksamhet så att vi ska kunna ha roligt, må bra och prestera mera. 

 • Demokrati och delaktighet (exakt samma som RF)

Föreningsdemokratin innebär att alla medlemmars röst har lika värde. Delaktighet innebär att alla som deltar får vara med och bestämma om och ta ansvar för sin verksamhet. Demokrati och delaktighet ska utövas jämställt och oavsett bakgrund. 

 • Dans har ingen ålder, kön eller etnisk tillhörighet (anpassad för GRRC)

Vi jobbar för att alla ska känna sig välkomna till vår förening, oberoende av ålder, kön, nationalitet, etnisk ursprung, religion, sexuell läggning, fysiska eller psykiska förutsättningar. 

 • Vi gör det ideellt och tillsammans (anpassad för GRRC) 

Tillsammans gör vi skillnad arrangerar olika aktiviteter och möjligheter till ideellt engagemang Ideellt engagemang handlar om att människor går ihop och gör saker tillsammans för något de brinner för. 

Långsiktiga mål

Föreningens all verksamhet ska: 

 • vara välkomnande 
  Föreningens medlemmar ska känna sig välkomna och trivas i föreningen, oavsett ålder, kunskapsnivå och tidigare erfarenheter. Föreningen är lyhörd för önskemål och efterfrågan, verksamheten bygger även på delaktighet och omhändertagande av nya medlemmar. 
 • vara inbjudande 
  Föreningens lokaler, inredning och teknik ska var enkla, inbjudande och funktionella som stöd för verksamheten. Besökare ska känna sig trygga hos oss. 

Föreningens kursverksamhet ska: 

 • hålla hög kvalitet 
  GRRC erbjuder kurser med utbildade ledare och trivsamt umgänge. Föreningen är lyhörd och öppen för delaktighet. 
 • vara attraktiv 
  GRRC uppmuntrar och lockar så många som möjligt oavsett ålder, kön eller etnisk tillhörighet, till att välja dans som motionsform och fritidssysselsättning. 
 • erbjuda kurser i olika dansstilar 
  För att svara upp till efterfrågan och vara en attraktiv dansförening erbjuder GRRC kurser i olika dansstilar och nivåer. 

Föreningens tävlingssektion ska: 

 • vara utvecklande 
  Föreningens tävlande, i alla nivåer och discipliner, ska ges goda förutsättningar för att utvecklas och uppnå de individuellt satta tävlingsmålen. 
 • ha stor bredd 
  Föreningen ska uppmuntra och verka för att de tävlande ska finnas inom samtliga av föreningens discipliner. Föreningen ska också uppmuntra tävlande inom alla nivåer, från ITT-tävlingar till GP-tävlingar och nationella och internationella mästerskap.
 • vara aktiv
  Föreningen ska finnas väl representerad med många tävlanden på ett stort antal tävlingar runt om i landet. Föreningen ska även arrangera tävlingar.