Kallelse till årsmöte 2023

Välkomna på årsmöte!

Alla medlemmar hälsas välkomna till Gävle Rockin’ & Rollin’ Clubs årsmöte! Vi tittar tillbaka på klubbens verksamhet för året som har gått samt går igenom planerna för år 2023.

När: söndag 12:e mars 2023 kl. 17:00
Var: Kaserngatan 107, 80282 GÄVLE. Föranmälan krävs.
Anmälan: För att delta på årsmötet behöver du anmäla dig. Anmälan görs på klubbens hemsida: https://www.grrc.nu/Kurser/kursanmalan/
Sista anmälningsdag: söndag 5:e mars 2023

Möteshandlingar publiceras senast 1 vecka innan årsmötet på klubbens hemsida under föreningsrelaterade handlingar. Pga GDPR kommer handlingarna att vara lösenordsskyddade. Samtliga medlemmar som anmält sig till årsmötet kommer få lösenord skickat till sin e-post. Vill du ta del av handlingarna utan att gå på årsmötet? Maila styrelse@grrc.nu

Länk till sidan där handlingarna kommer publiceras:
https://www.grrc.nu/arsmoteshandlingar-2023/

Styrelsen har lagt in ett förslag om ändring av stadgar. Behovet att revidera stadgarna har framkommit genom en större granskning som genomförts av DSF. Vissa stadgeändringar har varit nödvändiga för att kunna uppfylla de krav som DSF ställer på stadgar och de nya förslaget utgår från DSF mall för stadgar.

Rösträtt: Medlem som senast en månad innan årsmötet har betalt medlemsavgift och under mötets år fyllt lägst 15 år har rösträtt på mötet.

Preliminär dagordning:

 1. Fastställande av röstlängd för mötet.
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 3. Val av protokolljusterare, tillika rösträknare.
 4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 5. Fastställande av dagordning
 6. Styrelsens redogörelser
 7. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
 8. Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.
 9. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets- /räkenskapsåret.
 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tidsperiod revisionen avser.
 11. Fastställande av medlemsavgifter.
 12. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret.
 13. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
  a. Styrelsens förslag om revision av föreningens stadgar.
 14. Val av:
  a. Föreningens ordförande för en tid av ett år.
  b. Halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år.
  c. Två suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av 1 år.
  d. Två revisorer jämte suppleanter för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta.
  e. Två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till sammankallande.
 15. Beslut om val av ombud till DSF-möten (och ev. andra möten där föreningen har rätt att representera medombud).
 16. Övriga frågor