Kallelse till årsmöte 2024

Du visar för närvarande Kallelse till årsmöte 2024

Alla medlemmar hälsas välkomna till Gävle Rockin’ Rollin’ Clubs årsmöte! Vi tittar tillbaka på klubbens verksamhet för året som har gått samt går igenom planerna för år 2024.

När: söndag 24:e mars 2024 kl. 17:30
Var: Kaserngatan 107, 80282 Gävle. Föranmälan krävs.
Anmälan: För att delta på årsmötet behöver du anmäla dig. Anmälan görs på klubbens hemsida: https://www.grrc.nu/Kurser/kursanmalan/
Sista anmälningsdag: söndag 17:e mars 2024

Möteshandlingar publiceras senast 1 vecka innan årsmötet på klubbens hemsida under föreningsrelaterade handlingar. Pga GDPR kommer handlingarna att vara lösenordskyddade. Samtliga medlemmar som anmält sig till årsmötet kommer få lösenord skickat till sin e-post. Vill du ta del av handlingarna utan att gå på årsmötet? Maila styrelse@grrc.nu

Länk till sidan där handlingarna kommer publiceras: 
http://www.grrc.nu/arsmoteshandlingar-2024/

Styrelsen har lagt in ett förslag om ändring av föreningens namn som innebär en ändring av stadgarna. Föreningen förekommer idag registrerad under fyra olika namn i olika sammanhang. Styrelsen ser ett behov av att ändra föreningens namn i stadgarna samt att registrera om föreningen under ett och samma namn på samtliga ställen där föreningen idag har skyldighet att vara registrerad. Styrelsen föreslår att föreningen framgent ska registreras under namnet Gävle Rockin’ Rollin’ Club med förkortningen GRRC. Denna namnlydelse finns i klubbens logga som har varit etablerad sedan 2016-2017.

För att vara röstberättigad på årsmöte krävs:

 • att medlemmen under mötesåret fyller lägst 15 år;
 • att medlemskap för ny medlem har beviljats minst fyra veckor före årsmötet; och
 • att medlemsavgifter för ny medlem har betalats senast fyra veckor före årsmötet och för föregående års medlem senast 7 dagar före årsmötet.

Preliminär dagordning:

 1. Fastställande av röstlängd för mötet
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 3. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare.
 4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 5. Fastställande av dagordning.
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut för det senaste verksamhets/räkenskapsåret.
 7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets/räkenskapsåret.
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 9. Fastställande av medlemsavgifter för nästkommande verksamhetsår.
 10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för kommande verksamhets/räkenskapsår.
 11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
  • a. Förslag på ändring av föreningens namn i stadgarna.
 12. Val av
  • a. föreningens ordförande för en tid av ett år;
  • b. halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år;
  • c. två suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av ett år;
  • d. två revisorer jämte suppleanter för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta;
  • e. tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses till ordförande samt
  • f. ombud till DSF-möten och eventuella andra möten där föreningen har rätt att vara representerad genom ombud.
 13. Eventuella övriga frågor som anmälts under punkt 5. Beslut i fråga av större ekonomisk eller annan avgörande betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte varit med i kallelsen till mötet.